Herroepingsrecht

Instructies voor herroeping


Herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag aarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Carola Vetter, Gibitzenhofstrasse 43, 90443 Nürnberg, info@reitsport-vetter.com, Telefon 0049-911-4807074, 0049-911-4805766) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepings recht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leverings kosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd;
in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht  mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons  terug te zenden of
te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

 

Reitsport-Vetter Carola Vetter

Gibitzenhofstrasse 43

90443 Nürnberg

Fax: 0911-4805766

E-Mail: info@reitsport-vetter.com

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en)

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.