Information om ångerrät

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfriste n löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fy sisk besittning.

 

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka (Carola Vetter, Gibitzenhofstrasse 43, 90443 Nürnberg, info@reitsport-vetter.com, Telefon 0049-911-4807074, 0049-911-4805766) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e - post). Du kan använda den bif ogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om at t du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kom mer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnade r till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut a tt frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inleda nde affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalni ngen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller till s du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerf risten ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas ba ra om du vill frånträda avtalet)

— Till:

Reitsport-Vetter

Happy-Horse-Riding-Equipment

Gibitzenhofstrasse 43

D - 90443 Nürnberg

— Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende föl- jande varor (*) / tjänster (*)

 

— Beställdes den (*)/mottogs den (*)

 

— Konsumentens namn (*) / konsumenternas namn (*):

 

— Konsumentens adress (*) / konsumenternas adress (*):

 

— Konsumentens underskrift (*) / konsumenternas underskrift (*) (endast om denna blan- kett fylls i på papper)

 

— Datum:

 

[*] Stryk det som inte är tillämpligt.